Stille veerkade 32

Home | Bouwverslag | Resultaat | Spinoza | Meer info |

Spinoza

Spinoza in den Haag
Vermoedelijk is Spinoza in het najaar van 1670 van Voorburg naar den Haag verhuisd.
…..Daarbij komt nog, dat Spinoza, die reeds enkele jaren tot den kring van Johan De Witt behoorde, of althans met verschillende in den Haag wonende intellectueelen verkeerde, uit den aard der zaak steeds talrijker betrekkingen met personen uit die stad aanknoopte, waardoor hij genoopt werd vaker de lange wandeling van Voorburg naar den Haag te maken. Daar zijn gezondheid echter kwijnende was, moest deze tocht, vooral in den winter, bezwaarlijk worden, zoodat hij er ten slotte de voorkeur aan gegeven zal hebben, zich geheel te vestigen in deze bloeiende gemeente, die, met haar rust en haar lommer, de voordeelen van stad en land harmonisch met elkaar verbond.
Vooreerst vestigde zich Spinoza op de Stille Veerkade, in het huis, dat thans het no. 32 draagt. De toenmalige weduwe van Velen nam den wijsgeer volledig in den kost. Op de tweede verdieping had Spinoza een kamer, die tegelijk zijn werk-, woon- en slaapvertrek was. De legende weet te verhalen, dat Johan De Witt den wijsgeer hier herhaaldelijk bezocht, om met hem over staatkundige aangelegenheden te spreken en de fantasie maakt de zaak nog interessanter door daarbij te vermelden, dat de groote staatsman daartoe gebruik maakte van een soort achter-uitgang, die uitmondde op de Bierkade (nu Dunne Bierkade - mk) en die Haagpoort werd geheeten. Hoewel Spinoza slechts korten tijd in dit huis gewoond heeft, is het tot in de negentiende eeuw met zijn persoon in verbinding gebleven. De mare ging, dat aldaar "de groote Jan den joodschen dominee bezocht."
….Er moeten redenen geweest zijn, die voor Spinoza het verblijf op de Veerkade minder wenschelijk maakten. Men neemt gewoonlijk aan, dat Spinoza na korten tijd vaststelde, dat hij op de manier, waarop hij hier woonde, zijn uitgaven niet in overeenstemming kon brengen met zijn inkomsten. (we schrijven 1670).

 

Uit: Spinoza - De Mensch - Het Leven En Het Werk door Dr. Antoon Vloemans uitg: N.V. H.P.Leopold's Uitgevers-Maatschappij 's Gravenhage MCMXXXI

ú

Home | Bouwverslag | Resultaat | Spinoza | Meer info |